گیت وی VOIP

همانطور که می دانید، دو ساختار کلی؛ VoIP (تحت شبکه) و سنتی، برای مبحث مکالمات تلفنی وجود دارد. در سیستم تلفن تحت شبکه، تجهیزات زیادی مورد استفاده قرار می گیرند و هر کدام کاربرد خود را دارند. یکی از این تجهیزات، گیت وی ویپ (VoIP Gateway)می باشد. ممکن است در جایی نیاز به استفاده از هر دو سیستم تحت شبکه و سنتی به صورت تلفیقی وجود داشته باشد، دستگاهی که اینجا به کمک شما می آید، گیت وی ویپ است. مدل های مختلفی برای گیت وی وجود دارد و دسته بندی های متنوعی برای آن می توان انجام داد. دو نوع آنالوگ و دیجیتال، یکی از این دسته بندی ها است. در آنالوگ از خطوط آنالوگ معمولی و در دیجیتال از خطوط E1/T1 پشتیبانی می شود. همچنین؛ گیت وی های VoIP ای وجود دارند که ترافیک VoIP  را به شبکه های بی سیم GSM یا CDMA، متصل می کنند.

گیت وی های VoIP آنالوگ، دو یا تعداد بیشتری خطوط سنتی را می توانند پشتیبانی کنند. دو نوع گیت وی آنالوگ وجود دارد؛ (FXO (Foreign Exchange Office و (FXS (Foreign Exchange Subscriber or Foreign Exchange Station. توضیح ساده برای دانستن تفاوت این دو، این است که؛ به FXO خط بوق دار متصل می شود ( مثل خط شهری) و به FXS دستگاه نیازمند بوق وصل می شود ( مثل تلفن آنالوگ یا فکس). در هر دو حالت، سیگنال آنالوگ به VoIP یا بالعکس تبدیل می شود. در مدل دیجیتال، همانگونه که گفته شد؛ به جای خطوط PSTN، خط E1 به دستگاه وصل شده و کانالیزه می شود. سپس به سیستم VoIP منتقل می شود.