کیس

به دیل ظرافت و آسیب پذیری سخت افزارهای مختلف یک رایانه، Caseهای اولیه طراحی و تولید شدند و با گذشت زمان، علاوه بر هدف گفته شده، ضمن ایجاد دسترسی به بعضی از قابلیت های داخلی رایانه، مانند: دسترسی به پورت های USB، تکامل یافتند.

طراحی و ابعاد استاندارد یک Case، باعث می شود تا ضمن گردش صحیح هوای داخل آن، آسیب ناشی از حرارت تجهیزات نیز به حداقل رسیده و کارایی افزایش یابد.

استحکام بدنه نیز، باعث تقلیل لرزش های محیطی و لرزش های ناشی از چرخش فن می گردد و در نتیجه مانع کم شدن عمر تجهیزات می شود.

علاوه بر کیس های عادی که دارای کاربری عام است، نوع خاصی از این محصول، قابل استفاده در رک به صورت افقی و یا عمودی می باشد که به آن، نوع رکمونت گفته می شود.

ضخامت بدنه، ابعاد، تعداد فن، دسترسی ها و رکمونت بودن یا نبودن از جمله عوامل مهم در انتخاب یک کیس مناسب به حساب می آیند.